Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
100%

Để xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường giải quyết, xử lý hiệu quả tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải; Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013.

Nội dung báo cáo:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổng hợp báo cáo kết quả từ khi thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 đến hết tháng 3/2023 trên địa bàn quản lý.

- Nội dung báo cáo: như đề cương và phụ lục đính kèm.

2. Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão:

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát cung cấp số liệu, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổng hợp nội dung báo cáo.

 (Gửi kèm theo công văn số 1861-CV/TU ngày 30/3/2023 của Tỉnh ủy Hưng Yên và công văn số 869/UBND-KT2 ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đây là nhiệm vụ quan trọng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản gửi về Sở trước ngày 19/5/2023 để tổng hợp theo quy định./.

Chi tiết:

Tin mới nhất

Về việc báo cáo một số nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2023(20/09/2023 9:22 SA)

Về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ (15/09/2023 1:59 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2023(15/09/2023 1:58 CH)

Về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành...(15/09/2023 1:56 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024(15/09/2023 7:47 SA)

Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(08/09/2023 4:17 CH)

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh...(06/09/2023 6:55 SA)

Về việc giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG...(28/08/2023 8:26 SA)

°
57 người đang online