Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
100%

Ngày 15/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 136/KH-SNN về hực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên với mục đích: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử, tác phong làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nội dung thực hiện:

1. Thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính; trong đó chú trọng các yêu cầu, nội dung tại Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 1506-QĐ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp Ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ); Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong tình hình mới; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ.

2. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, ban, đơn vị; phân công, chủ động xử lý, tham mưu công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm được giao, các phòng, ban, đơn vị xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của phòng, ban, đơn vị có hiệu quả; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra cụ thể trong mỗi nhiệm vụ, làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm theo quy định. Đồng thời, tăng cường làm rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị trong việc phối hợp xử lý, giải quyết các nội dung, các công việc có liên quan, các nội dung có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của phòng, ban, đơn vị; trong đó phải đưa nội dung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, hiệu quả, chất lượng công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức vào nội quy, quy chế làm việc; tăng cường quản lý, sử dụng và bảo vệ tài chính tài sản công theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh tính thứ bậc, kỷ cương, kỷ luật hành chính và thủ tục hành chính, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm; thực hiện nghiêm Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.

4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; xây dựng quy trình nội bộ; công khai thủ tục hành chính theo quy định. Nghiêm cấm việc cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân tự đề ra các thủ tục hành chính ngoài bộ thủ tục đã được pháp luật quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc hành chính tại nhà riêng hoặc ngoài trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không được gây phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền, hách dịch, khó dễ đối với doanh nghiệp và người dân khi đến liên hệ làm việc hoặc giải quyết thủ tục hành chính. Trong thực hiện công vụ, thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn, công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền ban hành; khi tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu doanh nghiệp và người dân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tối đa một lần; trường hợp công việc kéo dài quá thời gian quy định phải thông báo trả lời, nêu rõ lý do chính đáng.

5. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện, hành vi tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ và đạo đức, lối sống, nhất là một số hành vi tiêu cực sau:

a) Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kế xuôi chiều, nể nang, né tranh, ngại va chạm, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, cửa quyền hách dịch, sách nhiễu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, không tôn trọng ý kiến của tập thể, cá nhân; không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức vụ, chức danh, việc làm, vị trí công tác.

b) “Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi, lạm quyền, lộng quyền; lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân; chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể; chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng của nhân dân và của đất nước; cấu kết với doanh nghiệp, đối tượng khác để trục lợi.

c) Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có nhiều sơ hở, để bị lợi dụng gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, cá nhân; “lợi ích nhóm”, “cục bộ địa phương” trong xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật.

d) Thiếu trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực; không báo cáo, phản ánh, không xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong phòng, ban, đơn vị do mình trực tiếp quản lý.

đ) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng; đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản, thiết bị; quản lý tài sản công, … Không thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ trái quy định.

e) Tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định có lợi riêng cho bản thân, gia đình hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

g) Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hành vi hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

h) Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyên, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

i) Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hinh trong phòng, ban, đơn vị. Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi.

k) Can thiệp, tác động hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

l) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; giải trình không trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; tẩu tán, che giấu tài sản có được do tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ đạo và tổ chức thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

m) Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, giỗ người thân, chuyển công tác…) một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xức trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và việc thực hiện quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân và những người, cơ quan, tổ chức liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

7. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định có liên quan, kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

8. Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và kiên quyết điều chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đơn thư, phản ánh, dư luận xấu; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, đặc biệt các trường hợp tái phạm, có tổ chức; kịp thời phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách, công tác quản lý để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức đảng, chi bộ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định.

Chi tiết:KH kỷ luật kỷ cương.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023(18/05/2023 4:24 CH)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(12/05/2023 8:21 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(11/04/2023 7:57 SA)

°
565 người đang online