Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Ngày 20/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Quy định quy định về nội dung, nguyên tắc, trình tự thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền và phân cấp quản lý về công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 của Quy định này.

Quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sau:

- Tổ chức: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là sở); các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn, tổ chức thuộc cơ cấu bên trong của sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là phòng chuyên môn cấp tỉnh); ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở (sau đây gọi chung là đơn vị cấp 2); các khoa, phòng, đơn vị sự nghiệp và tương đương thuộc cơ cấu bên trong của đơn vị cấp 2 (sau đây gọi chung là đơn vị cấp 3); các khoa, phòng và tương đương thuộc cơ cấu bên trong của đơn vị cấp 3 (sau đây gọi chung là đơn vị cấp 4); quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trực thuộc sở; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là các phòng chuyên môn cấp huyện); các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp cấp huyện); các phòng và tương đương thuộc cơ cấu bên trong của đơn vị sự nghiệp cấp huyện (sau đây gọi chung là phòng thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); thôn, tổ dân phố; các tổ chức hội đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là hội); doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp có phần vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước).

 Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật làm việc ở các tổ chức nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 2 của Quy định; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (gọi chung là người hoạt động không chuyên trách); người làm việc tại các cơ quan văn phòng hội thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động nêu tại điểm l khoản 1 Điều này; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên), thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước nêu tại điểm m khoản 1 Điều này.

Về nguyên tắc quản lý:

- Đảm bảo thống nhất sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc của Đảng trong phân cấp, quản lý cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành gắn với việc tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thống nhất quản lý nhà nước, có sự phân cấp hoặc ủy quyền về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1, Điều 2 Quy định này.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung được phân cấp, ủy quyền và các quy định tại Quy định này, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết đối với từng nội dung công việc.

Quy định quy định cụ thể các nội dung về Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức và ký lao động hợp đồng; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, lao đồng hợp đồng; quy hoạch các chức danh lão đạo, quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử,luân chuyển, điều động, tứ chức, miễn nhiệm các chức lãnh đạo; quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức cá nhân và phân câp quản lý.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.

Chi tiết:  qd08.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023(18/05/2023 4:24 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ...(15/05/2023 8:44 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(11/04/2023 7:57 SA)

°
768 người đang online