Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên Quý 2 năm 2023

Đăng ngày 14 - 06 - 2023
100%

Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật về chuyển đổi số và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thông qua nhiều hình thức đa dạng; trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng, ứng dụng các hệ hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Hưng Yên trong hoạt động quản lý và điều hành.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh: Tổng số văn bản đến, đi được cập nhật trên phần mềm đạt 99,3%, các  Lãnh đạo phòng, ban, đơn vị đều được cấp và sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu, tần suất sử dụng phần mềm của cán bộ, công chức, viên chức là 4 lần/ ngày.

Phần mềm một cửa và dịch vụ công của tỉnh: Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên rà soát TTHC, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định, TTHC chưa phù hợp, không cần thiết. Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Trung tâm phục vụ hành chính công, tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan với tổ chức, công dân; 100% hồ sơ được xử lý trong môi trường mạng, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của ngành Nông nghiệp và PTNT, trang Dịch vu công của tỉnh. Từ 15/3/2023-14/6/2023, Sở đã tiếp nhận 138 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 125; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 13; số hồ sơ tiếp nhận ở mức độ 3: 49; số hồ sơ được tiếp nhận ở mức độ 4:66.

Trang thông tin điện tử ngành Nông nghiệp và PTNT: Sở đã đăng trên 118 bài viết về lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT, trong đó có trên 20 tin bài về chỉ đạo, điều hành của Sở.

Hộp thư công vụ: Sở đã cấp hộp thư công vụ cho các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng trong giải quyết công việc trên môi trường mạng. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộ thư công vụ; tần suất sử dụng 2 lần/người/ngày.

Tin mới nhất

Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử(09/11/2023 11:52 SA)

V/v mời viết bài tham luận tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu và công tác...(06/10/2023 7:33 SA)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/09/2023 10:29 SA)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số...(18/09/2023 4:01 CH)

Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp(14/09/2023 12:19 CH)

Kết quả triển khai Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản tỉnh Hưng Yên(04/09/2023 10:23 SA)

Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững(18/08/2023 12:21 CH)

Về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Xúc tiến thương mại nông nghiệp 4.0 và kết nối tiêu thụ sản...(10/08/2023 3:20 CH)

°
30 người đang online