Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thu hoạch nhanh, gọn lúa Xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" đồng thời tiến hành bừa...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Tiếp tục theo dõi...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đia phương thực hiện tốt công văn số 103/BVTV-KT ngày10/5/2021 của Chi cục BVTV về việc chủ động phòng trừ rầy nâu - rầy...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, đia phương thực hiện tốt công văn số 337/SNN-BVTV ngày 28/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả các đối...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả các đối tượng bệnh hại trên cây trồng theo hướng dẫn của Chi cục...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề UBND các huyện,thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả các đối tượng bệnh hại trên cây trồng theo hướng dẫn của Chi cục BVTV....

 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp chăm sóc, bón thúc, dặm, tỉa đảm bảo mật độ, bón thúc...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động các biện pháp chăm sóc, bón thúc, dặm, tỉa đảm bảo mật độ cho các trà lúa gieo...

 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các Văn bản của Sở NN và PTNT: số 112/SNN-TrTr ngày 13/02/2021 về việc tập trung...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 112/SNN-TrTr ngày 13/02/2021 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021 và Công văn số...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 26/BVTV-KT ngày 29/01/2021 của Chi cục BVTV về chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh trên cây nhãn, vải và...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 08/01/2021 về việc lấy nước và phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 08/01/2021 về việc lấy nước và phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất vụ...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 08/01/2021 về việc lấy nước và phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1081/NN-TrTr ngày 10/11/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tập trung chỉ đạo...

1 2 3 4 5 6    
°
424 người đang online