Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên

100%

1. Thông tin giới thiệu

a) Thủ trưởng đơn vị:

- Họ và tên: Lê Trung Cần

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Chánh văn phòng

- Điện thoại: 0221.3616.886

b) Văn phòng Điều phối

- Email: vpdpntm.snnptnt@hungyen.gov.vn

Website: http://nongthonmoihungyen.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên (gửi kèm theo). Cụ thể:

“1. Vị trí, chức năng

1.1. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) là cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý về tổ chức và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1.2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1.3. Trụ sở của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 1, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

2.2. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

2.3. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh.

2.4. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình.

2.5. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo.

2.6. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh quy định.”

2. Thông tin chỉ đạo điều hành

Quyết định số 133/QĐ-SNN ngày 14/2/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc kiện toàn Ban biên tập và Quản trị trang thông tin điện tử (Website) phục vụ công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Văn bản kèm theo).

Tệp đính kèm:vpđp2.pdfvpđp3.pdf

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hưng Yên

°
43 người đang online