https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022 (11/08/2022)

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa như...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
698 người đang online