https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 27/4/2022 (27/06/2022)

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công văn số 680/SNN-TrTr ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
1017 người đang online