Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ nhãn niên vụ năm 2023 (22/08/2023)

Theo tổng hợp từ các huyện, thị xã, thành phố, tính đến tháng 8 năm 2023, diện tích nhãn toàn tỉnh ước khoảng 4.800 ha; sản lượng ước sơ bộ đạt khoảng trên 42.000 tấn, trong đó: nhãn chín sớm...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
43 người đang online