Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018

Chi tiết như tệp đính kèm

cv183.pdf

Phòng Kế hoạch–Tài chính–TTNN