Thông tin giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 27/3/2019

Chi tiết như tệp đính kèm:

Chợ Ba Hàng xã Thủ Sỹ thứ 3 ngày 27.3.2019.doc

gia ca thi truong Cho Dong Tao ngay 27.3.2019.doc

gia ca thi truong Cho TT.Khoái châu ngay 27.3.2019.doc

BQLDA