Thông tin giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 29/3/2019

Chi tiết như tệp đính kèm:

Chợ Ba Hàng xã Thủ Sỹ ngày 29.3.2019.doc

gia ca thi truong Cho Dong Tao ngay 29.3.2019.doc

gia ca thi truong Cho TT.Khoái châu ngay 29.3.2019.doc

Ngày 29-03-2019.doc

BQLDA