Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 867/UBND-KT2 ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo văn bản quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

CV294.signed.pdf

Du thao Quy dinh lien ket (1).docx

Chi cục Phát triển nông thôn