Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp

Thực hiện Công văn số 866/UBND-KT2 ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 02 Đề cương Đề án phát triển vùng sản xuất hoa, cây ăn quả tập trung tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.

Để bản dự thảo Đề cương 02 đề án nêu trên hoàn chỉnh hơn trước khi trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đóng góp.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv437.signed.pdf

Phòng KH-TC-TTNN