Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp VN xây dựng Xong dự thảo Thuyết minh đề án nêu trên.

Để bản Dự thảo Thuyết minh Đề án được hoàn hiện hơn trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/7/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:

cv552.signed.pdf

Thuyết minh Đề án bảo tồn nhãn vải.doc

Phòng Trồng trọt