Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm

Căn cứ Công văn số 215/XTTM-TTSK ngày 12/8/2019 của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc mời dự Hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị sản xuất phục vụ kết nối tiêu thụ sản phẩm, để đẩy tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo đến các đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị tham gia Hội nghị.

Chi tiết như tệp đính kèm:662.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN