Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2020

Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên: tiếp tục đẩy mạnh nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái,

Chi tiết như tệp đính kèm:kh130.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN