Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cơ chế, chính sách hỗ trợ khi tổ chức di dời

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/04/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và hoàn thiện xong dự thảo Quy định "Về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cơ chế, chính sách hỗ trợ khi tổ chức di dời".

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã cho ý kiến bằng văn bản về Sở trước ngày 31/10/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:CV845.pdf

Phòng Chăn nuôi