Thông tin liên hệ các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số máy điện thoại

Cơ quan

Thư công vụ

Di động

1

2

3

4

 

5

1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

NguyễnVănQuân

Chánh VP Sở

3863587

nvquan@hungyen.gov.vn

0936183089

 

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chánh VPSở

3550986

nguyenvantuan@hungyen.gov.vn

0982379511

 

PhạmThịHuyềnThanh

Phó Chánh VPSở

3669882

pththanh@hungyen.gov.vn

0976375888

 

Vănthư/ Fax

 

3863596

 

 

2

Phòng TCCB

3865588

 

 

 

Phạm Thị Huyền Thanh

3669882

pththanh@hungyen.gov.vn

 

3

Phòng Trồng trọt

3863586

3550957

 

 

4

Phòng Chăn nuôi

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tưởng

Trưởng phòng Chăn nuôi

 

ndtuong@hungyen.gov.vn

0904280415

 

Nguyễn Thị Bích Vân

Phó Trưởng phòng Chăn nuôi

3865583

ntbvan@hungyen.gov.vn

0983104003

 

NguyễnThịHoa

PhóphòngChănnuôi

3512386

nguyenthihoa@hungyen.gov.vn

0982003881

5

Phòng Kinh tế - Kế hoạch

 

 

 

 

Bùi Minh Việt

Trưởng phòng TC-KH-TTNN

3864439

bmviet@hungyen.gov.vn

0983705275

 

NguyễnThịThưởng

Phóphòng TC-KH-TTNN

 

ngthuong@hungyen.gov.vn

0984066896

 

NguyễnVănBính

Phóphòng TC-KH-TTNN

3864520

nvbinh@hungyen.gov.vn

0963202099

6

Thanh tra Sở

 

 

 

 

Nguyễn Kiên Hưng

Chánh Thanh tra Sở

3862922

nkhung@hungyen.gov.vn

0986288645

7

Phòng quản lý chất lượng Công trình

3863585

 

 

 

BùiTrườngGiang – PhóTrưởngphòng

 

Btgiang.nn@hungyen.gov.vn

0913823555

II

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Chi cục Thủy sản

3568778/3616366

 

 

 

Vũ Văn Điệp

Chi phó cục trưởng Chi cục Thủy sản

3616566

ts.snnptnt@hungyen.gov.vn

 

0903260927

2

Chi cục ThủyLợi

3863725

chicucthuyloi@hungyen.gov.vn

 

3

Chi cục Quản lý đê điều và PCLB

Số 47 TrưngTrắc, TP HưngYên, tỉnhHưngyên

ĐT:3863732

Fax: 3863733

 

 

 

Hồ Trọng Khải

Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ & PCLB

3863401

chicucqldd@hungyen.gov.vn

0913280014

 

Trần Văn Bùi

PhóChi cục trưởng Chi cục QLĐĐ & PCLB

3529289

nvminh@hungyen.gov.vn

0912290421

 

NguyễnVăn Minh

PhóChi cục trưởng Chi cục QLĐĐ & PCLB

3529288

 

0912639599

4

Chi cục Bảo vệ thực vật

Số

3550057

 

 

 

Nguyễn Văn Cương

Chi cục trưởng Chi cục BVTV

3551392

chicucbvtv@hungyen.gov.vn

0904238009

 

Lê Minh Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV

3519968

 

0988163070

5

Chi cục Thú y

 

3863634

Fax: 3545058

 

 

 

Nguyễn QuangTuấn

 Chi cục trưởng Chi cục Thú y

3545003

nqtuan.nn@hungyen.gov.vn

 

0973513893

 

Hoàng Văn An          

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y

3512955

hvan@hungyen.gov.vn

0983306201

 

VănThái

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y

 

vvthai@hungyen.gov.vn

0988924516

6

Chi cục Phát triển nông thôn

3865601

 

 

 

Đặng Văn Sỹ             

Chi cục trưởng Chi cục PTNT

3.863.537

dvsy@hungyen.gov.vn

 

0912.001.723

 

VănThắng

Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT

3.518.286

lvthang@hungyen.gov.vn

 

0912.101.897

7

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM

3512388

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chánh VP

3511068

ntdung.nn@hungyen.gov.vn

 

0949745688

8

Trung tâm Khuyến nông

3862940

Trungtamkn@hungyen.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Văn Kiên

Giám đốc Trung tâm KN

3863663

 

0982313868

 

ĐỗTrọngThạo

Phó Giám đốc Trung tâm KN

3540116

 

0904306231

 

Lương Văn Cao

Phó Giám đốc Trung tâm KN

3540636

 

0904062557

9

Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMTNT

3864760

trungtamnsh@hungyen.gov.vn

 

 

 

LêTrungKiên

GĐ T.tâm Nước SH & VSMTNT

3550010

 

0989239184

 

Hoàng Nghĩa Tài

Phó GĐ T.tâm Nước SH & VSMTNT

 

 

0963356668

10

Trung tâm Tư vấn KTĐĐ Thủy lợi

3866395

Trungtamtvkt@hungyen.gov.vn

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

GĐ Trung tâm Tư vấn KTĐĐTL

3866332

 

0983863731

 

Phạm Chí Kiên

Phó GĐ Trung tâm Tư vấn KTĐĐTL

 

 

0982308029

11

Trung tâm Giốngnôngnghiệp

6518989

 

 

 

PhạmHuyThái

GiámđốcTrungtâm

 

phthai@hungyen.gov.vn

0916767688

 

ƯngMạnhThanh

Phó GiámđốcTrungtâm

 

umthanh@hungyen.gov.vn

0946777228

 

Huy Tân

Phó GiámđốcTrungtâm

3963255

 

0912282200

12

Chi cụcKiểmlâm

3866319

chicuckl@hungyen.gov.vn

 

 

 

Vũ Văn Liệu

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

3865701

 

0982986224

13

Ban quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT

3511322

qlda.snnptnt@hungyen.gov.vn

 

 

 

Trưởng Ban Quản lý DA NN & PTNT

3866065

 

 

 

Hoàng Ngọc Kim – PhóBan Quản lý DA NN & PTNT

 

 

0988882857

14

Chi cục Quản chất lượng nông, lâm sản thủy sản

3538866

 

 

 

Trần Nguyên Tháp

Chi cục trưởng Chi cục QLCLN,LS&TS

3551162

tnthap@hungyen.gov.vn

0983984755

 

Trịnh Kim Uyên

Phó Chi cục trưởng Chi cục

3538868

tkuyen@hungyen.gov.vn

0918210188

BBT