Thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 02

Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực Quản lý chất lượng xây dựng công trình
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình duyệt đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ. 

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình, cơ quan thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội dung:

a) Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

b) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu; 

d) Các nội dung trong văn bản trình duyệt. 

Cơ quan thẩm định lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt KHLCNT trình UBND cấp tỉnh.

Bước 3. Phê duyệt.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt KHLCNT.  

Bước 4. Trả kết quả: bằng hình thức trả trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bản chính);

b) Bản sao Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (trường hợp điều chỉnh, bổ sung);

c) Bản chính Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

d) Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có);

đ) Đối với dự án ODA, hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư phải kèm theo văn bản thỏa thuận về KHLCNT của chủ dự án.

3.2. Số lượng: 02 bộ.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

- Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

- Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015.

 

Biểu mẫu đính kèm  
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Văn phòng Sở