Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chi tiết như tệp đính kèm:1141556825-27-7-2020.pdf

Bộ Nông nghiệp và PTNT