Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp

Căn cứ Công văn số 906/KTHT-HTTT ngày 28/10/2020 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin HTX phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về HTX nông nghiệp, nhằm thực hiện công tác số hóa cơ sở dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp nói chung và số hóa công tác quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp nói riêng đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan cập nhật thông tin về HTX nông nghiệp ở địa phương vào mẫu biểu thông tin HTX nông nghiệp.

1. Rà soát để xóa bỏ danh sách các HTX nông nghiệp hiện đã giải thể; sáp nhập, hợp nhất vào HTX khác; hoặc chuyển đổi sang loại hình khác.

2. Cập nhật, bổ sung thông tin các HTX nông nghiệp hiện đang hoạt động ở địa phương vào bảng biểu danh sách HTX nông nghiệp được đăng tải trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên (http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/).

Kết quả cập nhật thông tin, số liệu về HTX nông nghiệp bằng văn bản và thư điện tử gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, số 47 Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP Hưng Yên. Điện thoại: 0221.3868.055. Email: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) trước ngày 20/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Biểu mẫu:Dữ liệu HTX Hưng Yên (30.10).xls

Chi cục Phát triển nông thôn