Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đề cương, dự toán Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để có cơ sở trình UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, phê duyệt Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo Đề án trước ngày 03/12/2020.

1. Tên đề án: Phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

4. Thời gian hoàn thiện đề án: Năm 2020

5. Phạm vi thực hiện: Vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên.

Công văn:document (5).pdf

Dự thảo Đề án:Bao cao chung de an (26.11.2020.).docx

Chi cục Phát triển nông thôn