Danh mục dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Chi tiết như tệp đính kèm:

cv199.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN