Công điện thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 03/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 3201/CĐ-UBND về thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, nành, đoàn thể, các địa phương, ... thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết như Công điện đính kèm:3201.pdf

BBT