Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với mục đích nâng cao vai trò, ý thức, trách nheiẹm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về việc chấp hành pháp luật. Kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:kh29.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên