Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/2/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Chi tiết như Chỉ thị đính kèm:ct.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên