Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương nhiệm vụ, dự toán đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Để bản Đề cương trên được hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh, Sở NN-PTNT đề nghị các đơn vị liên quan tham gia, góp ý vào dự thảo Đề cương.

Ý kiến tham gia gửi về Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên trước ngày 18/03/2021.

Chi tiết như tệp đính kèm:173.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên