Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Chi tiết như tệp đính kèm:

Đề cương.pdf

BBT