Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gđ 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 17/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND về "Bộ tiêu chí tạm thời về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 20 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức xây dựng, đánh giá và công nhận các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành "Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên". Để Bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng, Sở NN-PTNT đề nghị các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ tiêu chí.

Chi tiết như tệp đính kèm:237.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên