Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Thông báo số 45-TB/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy về phân công các đồng chí chủ trì, cơ quan xây dựng các chương trình, đề án trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Để hoàn thiện Đề án trên, báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án.

Chi tiết như tệp đính kèm:đa.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên