Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 15/4/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả các đối tượng bệnh hại trên cây trồng theo hướng dẫn của Chi cục BVTV. Theo dõi chặt chẽ sự phát sinh và phát triển của thời tiết và sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh khác: Khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng, lùn sọc đen ...; Chủ động tham mưu chỉ đạo và thông báo nhanh tình hình sâu bệnh hại cây trồng để nông dân nắm được, chủ động phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả cao; Triển khai phòng trừ: bệnh sương mai, thán thư, sâu đo, bọ xít trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh ... trên cây có múi để bảo vệ hoa và quả non. - Chỉ đạo nông dân thu hoạch rau màu vụ Xuân đến kỳ thu hoạch và triển khai rau màu vụ hè đảm bảo đủ nguồn thực phẩm theo nhu cầu.

Huyện, thị xã
thành phố
Tình hình sâu bệnh hại Diện tích trồng rau vụ Xuân Thu hoạch rau màu Xuân Diệt chuột đợt 2
(ước số lượng chuột chết)
Bệnh Đạo ôn Bệnh khô vằn Chuột hại
DTN Trung bình Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Trung bình Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Trung bình Nhiễm nặng
Mỹ Hào 12,5 12,5   22 60,5 60,5   55 10,5 10,5   35   65.200
Văn Lâm 22 2 20 32 20 20   18 8 6,5 1,5 418   49.760
Yên Mỹ 22 22   25 6,4 6,4   5 7 5 2 755 150 54.400
Khoái Châu 280 275 5 350 20 20   30 5 5   1.500 90 287.955
Văn Giang 2,3 2,3   2,1 6,2 6,2   4 6,7 3,6 1,9 1.527 350 51.326
Ân Thi 560 557 3 870 350 349,5 0,5 350 7 5,5 1,5 190 115 206.515
Kim Động 16 16   12 5 5   2 35 32 3 615 50 40.300
Tiên Lữ 92 91,5 0,5 120         5 5   610 180 75.310
Phù Cừ 19 15,5 3,5 46 30 30   26 8 7,4 0,6 522 170 126.034
TP. Hưng Yên 8 8   20 13 13   17 4,5 4,5   381 60 112.623
Cộng 1.034 1.002 32 1.499 511,1 510,6 0,5 507,0 96,7 85,0 8,5 6.553 1.165 1.069.423

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên