Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, Sở NN-PTNT đã soạn thảo dự thảo QĐ ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành; Sở NN-PTNT đề nghị  các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia ý kiến vào dự thảo trên trước ngày 01/6/2021.

Chi tiết như dự thảo đính kèm:cv433.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên