Về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hưng Yên năm 2021

Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đầu mối cụ thể giá cả từng loại nhãn cụ thể, cách thực hiện đăng ký, tổng hợp danh sách đăng ký, ...

 

Đề nghị các đơn vị gửi đăng ký về Sở trước ngày 30/8/2021.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv877.pdf

Ban biên tập - Sở NN-PTNT