Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021

Chi tiết như tệp đính kèm:30-8-2021.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên