Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố nhằm khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về cây trồng (diện tích, năng suất, sản lượng), vật nuôi (số lượng, thịt hơi xuất chuồng), thủy sản (diện tích, sản lượng) trên địa bàn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch sản xuất, tính toán các chỉ tiêu tổng hợp của ngành, của tỉnh.

Để Đoàn làm việc đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế), Chi cục Thống kê và các phòng chuyên môn liên quan lựa chọn địa điểm, phối hợp làm việc với Đoàn (việc lựa chọn địa điểm dự kiến được khảo sát, đánh giá phải đảm bảo tính đại diện cho địa phương).

Chi tiết như Công văn đính kèm:1079.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên