Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:2121 qd.pdf

Ban biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên