Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán dự án Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021-2025

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 1253/QĐ-UBND duyệt đề cương - dự toán dự án Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1253 qd.pdf

Ban biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên