Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT: từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm về cơ bản đã được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên một số dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, ... còn xảy ra ở diện rộng, gây tổn thất lớn về kinh tế.

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chú trọng tổ chức các biện pháp sau:

1. Bố trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu – Đông.

2. Thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ tổng đàn gia súc, gia cầm; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu – Đông năm 2021.

3. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao.

4. Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là những khu vực có dịch bệnh xuất hiện.

5. Tổ chức triển khai thực hiện tốt tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 25/10-25/11/2021.

6. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản  phẩm động vật.

7. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các xã, phường, thị trấn để kịp thời chỉ đạo, chán chỉnh công tác thú y.

8. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv1214.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên