Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải, tỉnh Hưng Yên

Chi tiết như Quyết định đính kèm:

Quyet dinh phe duyet dieu chinh DADT.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên