Về việc đăng ký tham gia tuần lễ khai trương khu quảng bá, giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2022

Chi tiết như Công văn đính kèm:

cv315.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên