Thông báo tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới

Thực hiện Thông báo số 82/TB-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tiếp tục hoạt động tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân, bắt đầu từ ngày 01/4/2022.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên