Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10-10)

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND phê duyệt Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên là ngày 10/10 hàng năm với mục đích Nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiện quả Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1155.pdf

Văn phòng Sở