Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (21/7-27/7/2022)

TB tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua_0001.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên