Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên

Ngày 01/8/2022, Hội đồng quản lý quỹ PCTT tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định về tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng, hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng miễn giảm, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ PCTT.

Chi tiết như Quy chế đính kèm:qd01.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên