Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Công văn số 1526/UBND-KT2 ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao các sở, ngành ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và phụ trách đánh giá nội dung các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết như Hướng dẫn đính kèm: 

Hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí NTM tỉnh HY gđ 2021-2025.pdf

Phụ lục hướng dẫn thực hiện NTM của Sở NN và PTNT.docx

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên