Thông báo lịch trực nghỉ lệ 02.9.2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb167do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên