Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023

Sản xuất nông nghiệp năm 2022 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19 làm thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của những biến chủng mới, có khả năng làm giảm hiệu quả vắc-xin, … song dưới sự lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; ngành Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn, …. Tạo sản phẩm hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, thủy sản, nâng cao thu nhập cho người nông thôn, tạo thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Giá trị sản xuất nông nông nghiệp, thủy sản năm 2022 ước đạt 1.676,6 đồng; tăng trưởng 2,53% so với năm 2021; trong đó nông nghiệp ước đạt 12.174 tỷ đồng; tăng 2,47%; thủy sản 1.493 tỷ đồng; tăng 3,08% so với năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTN xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023 với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 13.984 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,2%.

- Năng suất lúa bình quân đạt 58,25 tạ/ha/vụ;

- Tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt 71%

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%;

- Phấn đấu xây dựng được 53 khu dân cư kiểu; 23 xã nông thôn nâng cao; 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:kh191do.pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên