Về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo nghề, làng nghề và Chương trình OCOP

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế hợp tác, cơ giới hóa nông nghiệp,đào tạo nghề, ngành nghề, làng nghề, Chương trình MTQG giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới;nhằm đánh giá thực trạng để tham mưu đề xuất với UBND tỉnh ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp,đào tạo nghề, ngành nghề,Chương trình MTQG giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, cơ giới hóa nông nghiệp đào tạo nghề, ngành nghề,Chương trình MTQG giảm nghèo và xây dựng nông thôn mớinăm 2022.

Các nội dung báo cáo:

1. Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện (Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo…);

- Tình hình đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn (tổng số HTX, THT; số lượng thành lập mới; kết quả hoạt động, doanh thu; đánh giá phân loại HTX theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày l7/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Đánh giá kết quả giao chỉ tiêu theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/2/2022 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022;

- Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng, máy móc, thiết bị của các HTX, THT nông nghiệp đã hỗ trợgiai đoạn 2017-2020theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 và Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh;

- Tình hình phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (các sản phẩm đã xây dựng được liên kết sản xuất theo chuỗi; giá trị sản phẩm tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết; số lượng các HTX, THT tham gia chuỗi liên kết…);

- Rà soát, đăng ký nhu cầu thành lập HTX, THT nông nghiệp năm 2023 theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;

- Khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp trên địa bàn;

- Đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác và các liên kết sản xuất tại địa phương.

2. Kinh tế trang trại

- Thực trạng tình hình hoạt động của các trang trại (sản phẩm chủ yếu, sản lượng, quy mô, vốn đầu tư, doanh thu,…);

- Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại năm 2022 theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ hoạt động trang trại, gia trại năm 2023 theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

- Khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại và đề xuất, kiến nghị.

3. Thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp;

- Số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp;tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn;

- Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình cam kết quản lý, sử dụng máy móc của các hộ gia đình đã hỗ trợ năm 2019theo Quyết định số 300/QĐ-SNN ngày 07/8/2019 và Quyết định số 400/QĐ-SNN ngày 06/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp năm 2023 theo Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất và đề xuất, kiến nghị.

4. Tình hình thực hiện Chương trình OCOP

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện (kiện toàn BCĐ, Hội đồng, Tổ giúp việc, kế hoạch, văn bản chỉ đạo…);

- Rà soát, thống kê số sản phẩm chủ lực, tiềm năng trên địa bàn;

- Kết quả đánh giá sản phẩm đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022;

- Đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP;

- Kết quả chủ thể sản xuất tham gia trang thông tin điện tử: https://ketnoiocop.vnhttps://ocophungyen.vn; các sàn thương mại điện tử: Postmart.vn, Voso.vn, Shopee.vn, Lazada.vn,...

- Kết quả huy động nguồn lực, kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP;

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn;

- Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP và dự kiến sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng năm 2023;

- Đề xuất, kiến nghị.

5. Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

- Công tác chỉ đạo điều hành;

- Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn;

- Nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp năm 2023;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp;

- Đề xuất, kiến nghị.

6. Thực hiện công tác phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

- Công tác chỉ đạo, điều hành;

- Thực trạng kết quả phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Đề xuất, kiến nghị.

Chi tiết như Công văn đính kèm:Cong van de nghi bao cao nam 2022.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên