Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn năm 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-SNN ngày 22 tháng 4 năm 2022 về kế hoạch khảo sát, đánh giá chuyên đề nông nghiệp và PTNT năm 2022; theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thực hiện cuộc điều điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn năm 2022.

1. Phạm vi, đối tượng:  Khoảng 1.000-1.500 Tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, cụ thể như sau:

- Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

- Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.

- Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ.

- Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.

- Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cư dân nông thôn.

2. Thời gian tiến hành điều tra, khảo sát: Từ 15/11-30/11/2022

Để cuộc điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn năm 2022 đạt chất lượng, tiến độ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện cho các điều tra viên đi thu thập thông tin cuộc điều tra, khảo sát, đánh giá liên ngành của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cv phối hợp điều tra, khảo sát, đánh giá thống kê L2 năm 2022.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên