Quyết định phê duyệt công việc, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phê duyệt:

1. Tổng khối lượng công việc, diện tích sản xuất nông nghiệp và diện tích khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị) hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 là: 170.572,3ha, trong đó:

a) Diện tích sản xuất nông nghiệp: 98.800,4ha, cụ thể:

- Vụ Xuân: 39.852,9ha (lúa 29.991,7ha; mạ, màu, cây công nghiệp ngắn ngày 9.861,2ha);

- Vụ Mùa: 40.392,7ha (lúa 29.829,9ha; mạ, màu, cây công nghiệp ngắn ngày 10.562,8ha);

- Vụ đông: 8.431,6ha;

- Cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả: 7.403,3ha;

- Nuôi trồng thủy sản: 2.719,9ha;

b) Diện tích khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị): 71.771,9ha; cụ thể:

- Vụ Xuân: 35.807,9ha;

- Vụ Mùa: 35.964,0ha.

Chi tiết như Quyết định đính kèm: 2631 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên