Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chú trọng; qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết các thủ tục hành chính hiệu quả, đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện:

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/20220 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mới thông qua năm 2021,2022 cho cán bộ và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng đến thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật thông qua các hội nghị giao ban, website của Sở, in ấn, sao gửi tài liệu để các đơn vị nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

- Trong năm 2022, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tổ chức thực hiện 102 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 6725 lượt người là đại diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp, thực phẩm chủ các trang trại, hộ chăn nuôi, các hợp tác xã và người dân nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố. Biên soạn và cấp phát 6725 bộ tài liệu cho người trực tiếp tham gia các hội nghị, tập huấn.

- Các văn bản pháp luật đã được phổ biến tuyên truyền như: Luật An toàn thực phẩm, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ thực vật, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Hợp tác xã và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, đê điều, thủy lợi.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản để nâng cao được nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí tuyên truyền việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch bằng nhiều hình thức như: phát tin bài trên hệ thống truyền thanh địa phương, phóng sự, bài viết ...

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên